Menu

Szkolny Klub Wolontariusza

Regulamin

Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza

 • Zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 • Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza,
 • Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp.
 • Prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
 • Promowanie życia bez uzależnień.

 

Wyjaśnienie definicji

1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

2. Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym

Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

4. Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

 

Działania i cele SKW

1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2. Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4. Promocja idei wolontariatu w szkole i w mieście.

5. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i  spotkań wolontariuszy.

6. Współpraca ze szkolnymi klubami wolantariusza w gminie Gniew

 

  Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce nim być i pragnie służyć innym.

2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontarystyczną.

3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

5. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

6. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

7. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

8. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie etycznej Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu

Każdy członek Klubu ma prawo do:

 • jasno określonego zakresu obowiązków,
 • prośby o pomoc,
 • wnoszenia nowych pomysłów,
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadań,
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

 

Każdy członek Klubu ma obowiązek:

 • być osobą odpowiedzialną,
 • sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które maja na celu rozwijanie wolontariuszy.

 

Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne współpracując z Domem Pomocy oraz MGOPS w Gniewie.

 

Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

 • Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika
 •  Dyplom uznania Wolontariusz Roku
 •  Pochwała Dyrektora Szkoły
 • Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
 • List gratulacyjny do rodziców, przedstawienie wyników pracy.


Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
  ul. Sobieskiego 11,
  83-140 Gniew
 • 58 535 35 77

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 644821