Menu

Harmonogram

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do klas pierwszych w ZSP w Gniewie

w roku szkolnym 2017/2018

Rodzaj czynności

Trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum, branżowa szkoła I stopnia

Składanie wniosków

o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 8 maja  (poniedziałek)

do 14 czerwca (środa) do godz. 1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum)

od 23 czerwca (piątek) od godz. 1100

od 27 czerwca (wtorek) do godz. 1500

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4 i ust. 7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy - przepisy wprowadzające

do 29 czerwca (czwartek) do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

7 lipca (piątek) do godz. 1200

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku założenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 11 lipca (wtorek) do godz. 1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły; oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum

w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia  - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki  zawodu. 

od 10 lipca (poniedziałek) do godz. 1500

do 13 lipca (czwartek) do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 14 lipca (piątek) do godz. 1200

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie
    ul. Sobieskiego 11,
    83-140 Gniew
  • 58 535 35 77

Galeria zdjęć

liczba odwiedzin: 430255